Naše pracoviská vo svete

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry, ako aj ostatné slovakistické pracovniská, sídlia vo viacerých krajinách, ktoých zoznam nájdete v tejto sekcii.