Novinky a zaujímavé odkazy

 • Slovensko naprieč regiónmi a technikami

  2017-01-16 16:21:01

  Digitálne laboratórium Slovenskej národnej galérie ponúka mnoho nástrojov užitočných pri prezentácii slovenského jazyka a kultúry. Reprezentatívny výber zosobňuje len časť tohto lákavého inštrumentária: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/JALiXbsQ8F0TLQ

 • Slovakistika pre krajanov na Univerzite Komenského

  2016-01-28 14:11:57

  Filozofická fakulta UK v Bratislave ponúka nový bakalársky študijný program, zabezpečovaný centrom Studia Academica Slovaca.

  https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/

Zaujímavé odkazy

Studia Academica Slovaca

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka.

My Slovak CMS

MySlovak je e-learningový kurz slovenčiny ako cudzieho jazyka pre úplných začiatočníkov, ktorý Vám umožní dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu v najbežnejších komunikačných situáciách. Obsahuje dialógy, ilustrácie, audionahrávky a cvičenia a vďaka svojej online podobe Vám poskytuje možnosť bezprostrednej spätnej väzby pri priebežnom testovaní dosiahnutých znalostí.

Jazyková poradňa

Jazyková poradňa je spoločným projektom portálu Sme.sk a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Sme.sk zabezpečuje technickú podporu a pracovníci JÚĽŠ SAV zabezpečujú odborné jazykové poradenstvo.

Dištančná forma štúdia slovenčiny

E-slovak is an e-learning course of Slovak as a foreign language aimed at acquiring basic language skills which can be applied to day-to-day situations. The course corresponds with the textbook Krížom-krážom. Slovenčina A1 – one of the series of textbooks of Slovak which were published by Studia Academica Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language.

Zborníky

Zborníky prednášok Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sú Vám sprístupnené v elektronickej forme. Projekt elektronizácie zborníkov prednášok Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa uskutočnil vďaka spolupráci so Slovenským národným korpusom, oddelením Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

On-line slovníky

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV je pracoviskom, v ktorom sa v Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského národného jazyka. Odkazom sa dostanete na aktuálnu ponuku dostupných slovníkov.