Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia Karpinský, Peter – Zajacová, Stanislava. 2013. Stretnutie s literatúrou. Slovensko-anglická učebná pomôcka. Bratislava : GLOBAL CONTRACT, s. r. o., 2013. 128 s. ISBN: 978-80-971438-0-0.
Kategória didaktická príručka
Rok 2013
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2015. Z optiky slnečného svetla a klobásovej vône. Myšlienky k novému románu Pála Závadu Természetes fény (Prirodzené svetlo), Magvető, 2014. Dostupné na: http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/162-literatura2-literatura2/1256-z-optiky-slneneho-svetla-a-klobasovej-vne
Kategória iné
Rok 2015
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2015. 1 otázka – 1 odpoveď. Odpovedá lektorka slovenského jazyka a kultúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity Stanislava Zajacová. In Ľudové noviny, 2015, roč. LVIII, č. 15, s. 3.
Kategória iné
Rok 2015
  
Publikácia Zajacová, Stanislava: Prezentácia knihy Kataríny Maruzsovej Šebovej v Segedíne a prednáška Marty Součkovej v Budapešti. In Ľudové noviny, 2015, roč. LVIII, č. 16, s. 4 – 5.
Kategória iné
Rok 2015
  
Publikácia Zajacová, Stanislava: Daniela Slančová na prednáškovom pobyte v Maďarsku. In Ľudové noviny, roč. LVIII, č. 19, s. 8 – 9.
Kategória iné
Rok 2015
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2014. Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána. Dostupné na: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
Kategória iné
Rok 2014
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2013. Komparatívne pohľady na slovenský vs. taliansky jazyk. In Nová filologická revue. Časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii, 2013, roč. 5, č. 1, s. 153 – 154. ISSN 1338-0583. (Recenzovaná publikácia: György, L.: Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty. Banská Bystrica: FHV UMB, 2013, 112 s. ISBN 978-80-557-0483-8.)
Kategória iné
Rok 2013
  
Publikácia ušková, Tünde. 2013. Sociolingvisticky orientovaná publikácia o hovorenej komunikácii. In Nová filologická revue. Časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii, roč. 5, č. 2, s. 134 – 136. ISSN 1338-0583. (Recenzovaná publikácia: György, L.: Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. Banská Bystrica : FHV UMB, 2013, 192 s. ISBN 978-80-557-0482-1.)
Kategória iné
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2016. Slovenský jazyk v univerzitnom bilingválnom prostredí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. 176 s. ISBN 978-615-5615-52-8.
Kategória odborná monografia
Rok 2016
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2013. Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku (Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku). Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013, s. 226 s. ISBN: 978-973-107-086-5.
Kategória odborná monografia
Rok 2013
  
Publikácia Maruzsné Sebó, Katalin. 2015. ZAJACOVÁ, Stanislava. 2015. A szlovák nyelv beszélt változatának kutatása az alföldi szlovákok körében. In Barátság. Kulturális és közéleti folyóirat, 2015, roč. XXII, č. 3, s. 28 – 33. (Preklad príspevku zo slovenčiny do maďarčiny.) Dostupné na: http://nemzetisegek.hu/repertorium/2015/03/belivek_46-51.pdf
Kategória preklad
Rok 2015
  
Publikácia Maruzsné Sebó, Katalin. 2014. A magyarországi szlovák próza kontúrjai. In Barátság, 2014, roč. XXI, č. 3, s. 7903 – 7908. Dostupné na: http://epa.oszk.hu/01200/01259/00072/pdf/EPA01259_baratsag_41-49.pdf
Kategória preklad
Rok 2014
  
Publikácia Spáčilová, Stanislava. 2017. Egy csaknem elfeledett tudós tanár. Emlékezés Králik Aladárra. In: Barátság, Évf. 24, sz. 3, 2017, s. 8948 – 8950. ISSN 1218-0149.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2017
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2014: História v zrkadle prózy Slovákov v Maďarsku na základe dvoch príkladov. In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 313 – 318. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Tuska, Tünde. 2014. A nyelv és az etnikai identitás vizsgálata a tótkomlósi szlovákok körében. In Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I – II. Eds. M. Ladányi – Zs. Vladár – É. Hrenek. Budapest : MANYE – Tinta Könyvkiadó, 2014, s. 631 – 637. ISBN 9786155219665.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2014. Tematické zameranie príspevkov Čabianskeho kalendára. In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 146 – 149. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2014. Stereotypy a predsudky študentov slovenského pôvodu v Maďarsku. In Registre jazyka a jazykovedy II. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 258 – 263. ISBN: 978-80-555-1160-3.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Zajacová, Stanislava 2014. Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine? In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 257 – 264. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2014. K niektorým znakom disproporčnej komunikácie v trénerskom komunikačnom registri. In Registre jazyka a jazykovedy I. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 146 – 151. ISBN: 978-80-555-1160-3.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2014
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2013. Kondačov „Neskorý návrat“ ku koreňom. In Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013, s. 154 – 158. ISBN: 978-973-107-087-2.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2013. K ženským postavám súčasnej slovenskej prózy v Maďarsku. In Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Eds. A. Kováčová – A. Uhrinová. Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 321 – 327. ISBN: 978-963-88583-9-9.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2013. Tranoscius ako symbol a kultúrny kód dolnozemských evanjelikov. In Evanjelická cirkev v živote dolnozemských Slovákov. Eds. J. D. Vanko – J. Kukučka. Nadlak : Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku, 2013, s. 102 – 108. ISBN: 978-606-675-002-8.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde – Žiláková, Mária. 2013. Frazeologické jednotky dolnozemských Slovákov s lexémou voda. In A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 156. Eds. A. Zoltán – O. Fedosov – Sz. Janurik. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2013, s. 646 – 651. ISBN 978-615-5219-450.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2013. Príprava tematickej bibliografie Čabianskeho kalendára. In Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Eds. A. Kováčová – A. Uhrinová. Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 229 – 237. ISBN 978-963-88583-9-9.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2013. Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Eds. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 48 – 55. ISBN: 978-80-223-3490-7. Dostupné na: http://conference.eduabroad.sk/sk/zbornik
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 2013
  
Publikácia Spáčilová, Stanislava. 2017. Kolokvializmy v umeleckej literatúre a ich percepcia u Slovákov v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. In: 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine. Zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. Nový Sad (Srbsko): Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2017, s. 362 – 369. ISBN 978-86-915255-3-8.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2017
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2016. Rozvíjanie hovorovej lexiky u študentov slovakistiky v zahraničí. In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. Zborník príspevkov venovaných výskumu a výučbe. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 193 – 212. ISBN 978-80-223-4149-3.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2016
  
Publikácia Spáčilová, Stanislava. 2016. K niektorým problémom osvojovania si slovenčiny v Maďarsku. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Banská Bystrica : Belianum, 2016, S. 194 – 201. ISBN 978-80-557-1165-2.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2016
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2015. Aladár Králik – takmer zabudnutý pedagóg a vedec. In: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 20. – 21. marca 2015 . Nadlak (Rumunsko): Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015, s. 199 – 206.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2015
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2014: História v zrkadle prózy Slovákov v Maďarsku na základe dvoch príkladov. In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 313 – 318. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Tuska, Tünde. 2014. A nyelv és az etnikai identitás vizsgálata a tótkomlósi szlovákok körében. In Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I – II. Eds. M. Ladányi – Zs. Vladár – É. Hrenek. Budapest : MANYE – Tinta Könyvkiadó, 2014, s. 631 – 637. ISBN 9786155219665.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2014. Tematické zameranie príspevkov Čabianskeho kalendára. In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 146 – 149. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2014. Stereotypy a predsudky študentov slovenského pôvodu v Maďarsku. In Registre jazyka a jazykovedy II. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 258 – 263. ISBN: 978-80-555-1160-3.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Zajacová, Stanislava 2014. Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine? In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014, s. 257 – 264. ISBN: 978-973-107-096-4.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2014. K niektorým znakom disproporčnej komunikácie v trénerskom komunikačnom registri. In Registre jazyka a jazykovedy I. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 146 – 151. ISBN: 978-80-555-1160-3.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2013. Kondačov „Neskorý návrat“ ku koreňom. In Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Eds. I. M. Ambruš – P. Hlásnik – B. Unc. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2013, s. 154 – 158. ISBN: 978-973-107-087-2.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013
  
Publikácia Maruzsová Šebová, Katarína. 2013. K ženským postavám súčasnej slovenskej prózy v Maďarsku. In Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Eds. A. Kováčová – A. Uhrinová. Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 321 – 327. ISBN: 978-963-88583-9-9.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2013. Tranoscius ako symbol a kultúrny kód dolnozemských evanjelikov. In Evanjelická cirkev v živote dolnozemských Slovákov. Eds. J. D. Vanko – J. Kukučka. Nadlak : Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku, 2013, s. 102 – 108. ISBN: 978-606-675-002-8.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde – Žiláková, Mária. 2013. Frazeologické jednotky dolnozemských Slovákov s lexémou voda. In A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 156. Eds. A. Zoltán – O. Fedosov – Sz. Janurik. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2013, s. 646 – 651. ISBN 978-615-5219-450.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013
  
Publikácia Tušková, Tünde. 2013. Príprava tematickej bibliografie Čabianskeho kalendára. In Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Eds. A. Kováčová – A. Uhrinová. Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 229 – 237. ISBN 978-963-88583-9-9.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013
  
Publikácia Zajacová, Stanislava. 2013. Kolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Eds. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 48 – 55. ISBN: 978-80-223-3490-7. Dostupné na: http://conference.eduabroad.sk/sk/zbornik
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013