Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Stanislava Spáčilová: predstavenie publikácie Tünde Tuškovej s názvom Slovenský jazyk v univerzitnom bilingválnom prostredí, 06. 03. 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Péter Gerencsér: Zamatové znovuzrodenie: Generácia 90 v súčasnom slovenskom filme, 08. 05. 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Tomáš Vašut: Made in Slovakia alebo Slovenské dopravné strojárstvo v rokoch 1908 – 1992, 15. 05. 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Lena Jakubčáková: výstava série fotografií s názvom Baba z lesa, 18. 05. 2017 (v Slovenskom inštitúte v Budapešti).
Platné pre rok 2017
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Martin Ološtiak, Lucia Ološtiaková, Soňa Rešovská: Prešovská slovakistická lexikografia – morfematické slovníky; Neologizmy v slovenčine z pohľadu teórie lexikálnej motivácie, 29. 05. 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Beseda s Jánom Gavurom a Miroslavou Gavurovou a autorské čítanie, 01. 02. 2016
Platné pre rok 2016
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Iveta Bónová: Jazyková kultúra v súčasnej mediálnej praxi, 18. 04. 2016
Platné pre rok 2016
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Martina Ivanová, Miroslava Kyseľová: Slovenčina vo svetle kognitívnej lingvistiky, 02. 05. 2016
Platné pre rok 2016
Kategória Veda
Typ kategórie participácia na riešení medzinárodných projektov
Viac informácií Participácia na riešení medzinárodného projektu č. 21520090 Visegrad Fund – Languages in V4 Countries (Jazyky v krajinách V4) podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom (vedúca projektu: PhDr. Anita Huťková, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: http://languages-in-v4-countries5.webnode.sk/)
Platné pre rok 2016
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Marta Součková: K slovenskej ponovembrovej próze, 25. 03. 2015
Platné pre rok 2015
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Daniela Slančová: V akých podobách existuje súčasná slovenčina? (K jazykovej situácii na Slovensku), 14. 04. 2015, 16. 04. 2015
Platné pre rok 2015
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Ladislav György: Dvojjazyčné prostredie vo Veľkom Krtíši, 04. 05. 2015
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Maruzsné Sebó Katalin: Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku (prezentácia knihy a beseda s autorkou), 24. 03. 2015
Platné pre rok 2015
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Eva Čulenová: Metodika vyučovania slovenského jazyka, 18. 11. 2014
Platné pre rok 2014
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Anita Huťková: Kultúrne pamiatky Banskej Bystrice, 18. 11. 2014
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Beseda s Petrom Karpinským a autorské čítanie, 22. 05. 2014, 24. 05. 2014
Platné pre rok 2014
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií Katedra ponúka kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka pre všetkých študentov Segedínskej univerzity, ďalej kurzy slovenčiny ako druhého slovanského jazyka pre študentov slavistiky.
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Katedra ponúka odborné prednášky a semináre z oblasti slovenského jazyka, slovenskej literatúry, histórie, geografie a kultúry pre slovakistov a slavistov denného a externého štúdia, ako aj pre študentov tzv. minor (slovenčina ako druhý odbor). Vďaka existujúcej Erasmus zmluve, ktorú katedra uzavrela s Prešovskou univerzitou v Prešove a s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú pravidelne organizované (jednak na pôde Segedínskej univerzity, jednak v spolupráci s ďalšími inštitúciami v Maďarsku – napr. so Spolkom segedínskych Slovákov, so Slovenským inštitútom v Budapešti) prednášky a semináre odborníkov zo Slovenska, najmä z oblasti jazykovedy a literárnej vedy. Katedra tiež vďaka spolupráci s Literárnym informačným centrom organizuje besedy a autorské čítanie so slovenskými spisovateľmi.
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie kurzy pre verejnosť
Viac informácií Katedra v spolupráci so Spolkom segedínskych Slovákov organizuje jazykové kurzy pre verejnosť (pre všetky jazykové úrovne a vekové skupiny).
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie iné
Viac informácií Katedra začala organizovať filmový seminár, ktorý sa od letného semestra akademického roka 2014/2015 podarilo zahrnúť do študijného programu ako samostatný fakultatívny predmet pre všetkých študentov Segedínskej univerzity. V letnom semestri 2014/2015 navštevovalo filmový seminár 22 študentov.
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie participácia na riešení medzinárodných projektov
Viac informácií Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity) – Languages of V4 Countries in Modern Europe (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity)
Platné pre rok 0000