Katedra slovanskej jazykovedy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia Panajotov, V. – Ivanova, D. 2015. Stručný slovensko-bulharský finančný slovník. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015 (v tlači)
Kategória iné
Rok 2015
  
Publikácia Panajotov, V. – Ivanova, D. – Lihanová, S. 2013. Stručný slovensko-bulharský slovník ekonomických termínov. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 224 s. 978-954-07-3568-9.
Kategória iné
Rok 2013
  
Publikácia Panajotov, V. – Ivanova, D. – Lihanová, S. 2012. Slovensko-bulharský tematický slovník. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, 239 s. 978-954 07-3341-8
Kategória iné
Rok 2012
  
Publikácia Иванова, Д. Slovo – Tvorba – Dynamickosť (na počesť Kláry Buzássyovej), “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІ, кн. 2/2012г., с. 86-90. Иванова, Д. Първа студентска славистична конференция, “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІ, кн. 2/2012г., с. 114-115. Иванова, Д. Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J u r a j D o l n í k, “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІІ, кн. 1/2013г., с. 103-108. Иванова, Д. Константинова, Д. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология), “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІІ, кн. 1/2013г., с. 89-92. Иванова, Д. За икономиката и нейните неологизми. Славянските езици отблизо (Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров). София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 278-286. Иванова, Д. Константинова, Д. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология), “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІІ, кн. 1/2013г., с. 89-92. Иванова, Д. Предизвикателството да съставиш речник (Представяне на тематичния Словашко-български речник и подготвяния словашко-български речник на икономическите термини). – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (24–25 октомври 2012 г.). София, „Проф. Марин Дринов”, 2013. с. 157-165. Иванова, Д. Икономическата лексика като източник за навлизането на глаголи в българския и словашкия език. – В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката (Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”). Велико Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014. с. 216-224. https://www.dropbox.com/s/3vttjm4qq4awte5/Balkanistika_Slavistika_2.pdf?dl=1. Иванова, Д. Приложение на някои от системите за преподаване на словашкия език като чужд в академична среда (проблеми, опит, изводи). – В: Výuka jihoslovanských jazyku a literatur v dnešní Evropě. Brno, Občanské sdružení Porta Balkanika, 2014. с. 229-239. Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти. Сборник от Първата словакистична конференция, проведена на 4 май 2011г. С. „Херон Прес”, 2012, 86 с. ISBN 978-954-58-317-8. Съставители и редактори: Диана Иванова, Силвия Лиханова. Словакистични изследвания. Втора словакистична студентска конференция, проведена на 13.05.2013. С. „Херон Прес”, 2013, ISBN 978-954-580-330-7. Съставители и редактори: Диана Иванова, Даниела Константинова.
Kategória príspevok v odbornom časopise
Rok 0000
  
Publikácia Панайотов, В. Словашко-българската асиметрия при производните съществителни, образувани със суфуксация (върху материал от Словашко-българския тематичен речник). - Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012 г. Том първи. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с.402-410. Bashir Géčová, V. 2014. Tvorba a využívanie testov pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti výučby slovenčiny na Univerzite v Bukurešti – v tlači). Иванова, Д. Икономика и език – една възможна гледна точка. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения (19-21 април 2012 г.). Том І Езикознание. С. УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 367-373. Иванова, Д. Универбизацията катоначин за образуване на лексеми в областта на икономиката (наблюдения върху лексиката, включена в подготвяния словашко-български икономически речник). Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г. в ЮЗУ „Св. Неофит Рилски”). Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012, с. 111-117. Иванова, Д. Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, “Съпоставително езикознание” год. ХХХVІІІ, кн. 1/2013г., с. 108-113. Иванова, Д. Предизвикателството да съставиш речник (Представяне на тематичния Словашко-български речник и подготвяния словашко-български речник на икономическите термини). – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (24–25 октомври 2012 г.). София, „Проф. Марин Дринов”, 2013. с. 157-165.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 0000