Katedra slovanskej jazykovedy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií Tretia študentská konferencia jazykovedných a literárnovedných výskumov mladých slovakistov (28. apríla 2015).
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Charitatívny bazár v Sofii (december 2015) – pomoc študentov slovakistiky v Slovenskom stánku s predajom tradičných vianočných ozdôb a vianočného jedla.
Platné pre rok 2015
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Slavistická konferencia (Slavistični četenia), ktorá sa usporadúva každý druhý rok (poslednýkrát v r. 2014) – príspevky odprednášané na konferencii sú uverejnené v zborníkoch.
Platné pre rok 2014
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií 1. ročník Medzinárodného filologického fóra pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (13. – 16. 11. 2014).
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií február 2014 – otvorenie kinopanorámy slovenského režiséra a dokumentaristu Pavla Barabáša s jeho osobnou účasťou spojenom s videoprojekciou cestovateľských dokumentov, interview, diskusia a autogramiáda na Veľvyslanectve SR v Sofii
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií december 2014 – beseda a autogramiáda so slovenským spisovateľom Pavlom Rankovom; prezentácia jeho dvoch románov preložených do bulharčiny – „Stalo sa 1. septembra“ a „Matky“
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií apríl 2014 – „Veľká noc za dverami“ – tvorivá výtvarná dielňa, zdobenie veľkonočných kraslíc a výroba veľkonočných ozdôb i pohľadníc
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií 2014/2015 – jazykovo-literárna súťaž o umelecký preklad ľubovoľných úryvkov poviedok, noviel či románov autorov súčasnej slovenskej prózy po r. 1989
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Účasť so študentmi lektorátu na výstave fotografií p. Pavla Demeša – „Po stopách sv. Cyrila a sv. Metoda“, ktorá bola slávnostne otvorená dňa 24. mája 2014 (Deň bulharskej kultúry a písomníctva) v mestskom parku v Sofii za účasti prezidenta Bulharskej republiky p. Rosena Plevnelieva, autora výstavy p. Demeša a slovenského veľvyslanca v Sofii p. Jakubócyho. Program moderovala študentka 2. ročníka slovakistiky – Irena Dimova.
Platné pre rok 2014
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií Druhá študentská konferencia jazykovedných a literárnovedných výskumov mladých slovakistov (13. mája 2013); http://www.slovakistikabg.com/ (aktivity študentov).
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií november 2013 – prezentácia 2. zväzku Bulharsko-slovenského slovníka Mgr. Márie Koškovej, PhD. zo SAV v Bratislave v Národnej knižnici sv. Cyrila a sv. Metoda v Sofii (+ diskusia)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií október 2013 – cyklus prednášok Doc. PhDr. Martina Golemu, PhD. z Katedry slovenskej literatúry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Dievčenská vojna, O Márii Egyptskej)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií máj 2013 – prednáška Mgr. Daniely Majchrákovej z JÚĽŠ SAV v rámci Druhej študentskej konferencie. Téma prednášky: Kolokácie v lexikografickom spracovaní
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií november 2013 – beseda a autogramiáda so slovenským spisovateľom Michalom Hvoreckým; prezentácia prekladu románu Dunaj v Amerike do bulharčiny
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií apríl 2013 – „Čítačky s Tatarkom“ – tvorivá literárna dielňa (literárno-kultúrne pásmo), pri príležitosti 100. výročia narodenia D. Tatarku
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 2013 – doteraz „Filmové popoludnia“ – pravidelné premietanie súčasných i pôvodných slovenských filmov
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií 2013/2014 – jazykovo-štylistická súťaž o opisno-filozofickú esej pod názvom „Moja univerzita“ pri príležitosti 125. výročia vzniku Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Študenti lektorátu oblečení v dobových kostýmoch vítali v Československom klube T. G. Masaryka v Sofii hostí podujatia, ktoré bolo venované 1150. výročiu príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (máj 2013).
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií november 2012 – prednáška Mgr. Daniely Majchrákovej z JÚĽŠ SAV. Téma prednášky: Jazykové zdroje v Slovenskom národnom korpuse
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií november 2012 – beseda a autogramiáda so slovenským spisovateľom Michalom Hvoreckým; prezentácia prekladu románu Eskorta do bulharčiny
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií december 2012, 2014 – tvorivá výtvarná dielňa, výroba tradičných vianočných ozdôb i kostýmov na mikulášsky a vianočný program
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií 2012/2013 – jazykovo-literárna súťaž o umelecký preklad Tatarkovho literárneho debutu „V úzkosti hľadania“ do bulharčiny pri príležitosti 100. výročia narodenia D. Tatarku
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií december 2012, 2013, 2014 – Vianočný večierok (kultúrny program + posedenie študentov, pedagógov, diplomatov ZÚ MZV SR v Sofii; mikulášsky a vianočný program spojený s ochutnávkou tradičných slovenských a bulharských vianočných jedál)
Platné pre rok 2012
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií Praktický slovenský jazyk – 1. - 5. ročník.
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Historické a kultúrne reálie Slovenska – 1. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Súčasný slovenský jazyk – fonetika a fonológia – 2. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Súčasný slovenský jazyk – morfológia – 2. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Súčasný slovenský jazyk – lexikológia a slovotvorba – 3. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Súčasný slovenský jazyk – syntax a sémantika – 3. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dejiny staršej slovenskej literatúry – 3. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dejiny súčasnej slovenskej literatúry – 3. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dejiny súčasnej slovenskej literatúry – 4. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Historická gramatika slovenského jazyka - 4. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dejiny spisovného slovenského jazyka – 4. a 5. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Teória prekladu – 4. a 5. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Prax prekladu – 5. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Štylistika slovenského jazyka – 5. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Pragmatika slovenského jazyka – 5 . ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Slovenská obchodná korešpondencia – 4. ročník
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií účasť so študentmi slovakistiky na výstave fotografií „Reflexie zmien v Čechách, na Slovensku, v Bulharsku 25 rokov po Nežnej revolúcii“ v priestoroch Auly Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského
Platné pre rok 0000