Szláv és Balti Filológiai Intézetben

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia stránka publikácií pracoviska: http://szlavintezet.elte.hu/publications/mono.shtml
Kategória iné
Rok 0000
  
Publikácia Kiss Szemán, Róbert: Szláv pokol Pesten, Ján Kollár 1819-1852 között. Budapest: Balassi Kiadó 2010. 230 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2010
  
Publikácia Žiláková, Mária: Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. Edícia Knižnica Dolnozemského Slováka. Vydavateľstvo Ivan Krasko 2009. 462 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2009
  
Publikácia Kiss Szemán, Róbert: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig, (Od sťažností Uhrov k sťažnostiam Slovanov) Budapest 2007. 224 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2007
  
Publikácia Žiláková, Mária: Premeny neštandardizovaných a štandardizovaných podôb slovenského jazyka v Békešskej župe. In: Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Szerk.: Alžbeta Uhrinová - Mária Žiláková. Békešská Čaba 2005, s. 24 - 71.
Kategória odborná monografia
Rok 2005
  
Publikácia Žiláková, M. - A. J. Tóth - T. Tušková - A. Uhrinová-M. Žiláková: Jazyková situácia v Slovenskom Komlóši. In: Szerkesztő. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2005, s. 240 - 324.
Kategória odborná monografia
Rok 2005
  
Publikácia Žiláková, Mária: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2004. 220 strán.
Kategória odborná monografia
Rok 2004
  
Publikácia Divičanová, Anna: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2002. 533 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2002
  
Publikácia Ďivičanová, Anna (Gyivicsán Anna): Otázky vývoju kultúry (A kultúrafejlődés kérdései) I. Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku — A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. Békéšska Čaba – Békéscsaba 2001. 163 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2001
  
Publikácia Divičanová, Anna – Krupa, Ondrej: Slováci v Maďarsku. Budapest: Press Publica 2000. 128 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2000
  
Publikácia Kapitoly v monografii: Žiláková, Mária: Špecifiká ľudového liečenia a jeho miesto v tradičnej kultúre Slovákov v Maďarsku. Národopis Slovákov v Maďarsku 2000. (16), s. 35 - 70.
Kategória odborná monografia
Rok 2000
  
Publikácia Divičanová, Anna: Jazyk, kultúra, spoločenstvo. (Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku.) Békéšska Čaba–Budapešť: Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku 1999. 335 s.
Kategória odborná monografia
Rok 1999
  
Publikácia Divičanová, Anna: Vývojové varianty tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának fejlődésváltozásai. In.: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. Békéšska Čaba - Békéscsaba 1995, s. 7 – 74.
Kategória odborná monografia
Rok 1995
  
Publikácia Žiláková, Mária: Nárečie troch slovenských obcí v Bakonyi: s osobitným zreteľom na pozostatky aoristu. Vydavateľstvo učebníc, 1986. 87 strán.
Kategória odborná monografia
Rok 1986
  
Publikácia Divičanová, Anna: State zo života Slovákov v Maďarsku. – Fejezetek a magyarországi szlovákok életéből. 1945 – 1985. Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1985. 133 s.
Kategória odborná monografia
Rok 1985
  
Publikácia Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku. (A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája.) Red. Divičanová, Anna – Kováčová, Anna. Békešska Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2011. 314 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2011
  
Publikácia Jazykovedné dielo Sama Czambela. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Red. M. Žiláková. Budapest: Balassi Kiadó 2010. 156 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2010
  
Publikácia Aktuálne problémy slovakistiky. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. Red. M. Žiláková. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2007. 208 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2007
  
Publikácia Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku : materiály z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku konanej v Budapeštti 14. - 15. 10. 2005. Red. Anna Divičanová - Alexander Ján Tóth - Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2006. 543 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2006
  
Publikácia 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : pamätnica venovaná Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku, 1990 – 2005. (A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve : a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete jubileumi kiadványa, 1990–2005.) Red. Anna Divičanová - Alžbeta Uhrinová. Békešska Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005. 459 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2005
  
Publikácia V službách etnografie : zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. (A néprajztudomány szolgálatában : köszöntő könyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére.)Zost. Anna Divičanová–Eva Krekovičová–Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba – Bratislava: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Ústav etnológie SAV v Bratislave 2004. 583 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2004
  
Publikácia Prvé desaťročie Slovenského výskumného ústavu : 10 (A Szlovák Kutatóintézet első évtizede: 1990 – 2000.) Red. Anna Divičanová–Ján Chlebniczký. Békéšska Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku 2003. 199 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2003
  
Publikácia 300 rokov v Piliši : štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu. (300 év a Pilisben: tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből.) Slovenskej menšinovej samosprávy Čívu (Piliscsévi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat). Red. Anna Divičanová. Piliscsév 2002. 196 s.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2002
  
Publikácia Kiss Szemán, Róbert: Szláv pokol Pesten, Ján Kollár 1819-1852 között. Budapest: Balassi Kiadó 2010. 230 s.
Kategória učebnica
Rok 2010
  
Publikácia Kiss Szemán, Róbert: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig, (Od sťažností Uhrov k sťažnostiam Slovanov) Budapest 2007. 224 s.
Kategória učebnica
Rok 2007
  
Publikácia Žiláková, Mária: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2004. 220 strán. Žilák
Kategória učebnica
Rok 2004
  
Publikácia Žiláková, Mária: Nárečie troch slovenských obcí v Bakonyi: s osobitným zreteľom na pozostatky aoristu. Vydavateľstvo učebníc, 1986. 87 strán.
Kategória učebnica
Rok 1986