Departamentul de Filologie rusă şi slavă

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Literárnovedné prednášky PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD., a Mgr. Martiny Kubealakovej, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (marec 2014)
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Nahrávanie slovenskej verzie zbierky básní rumunskej poetky Eleny Liliany Popescu za účelom vytvorenia audioknihy (marec 2014)
Platné pre rok 2014
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Lingvistické prednášky doc., PhDr. Juraja Hladkého, PhD., a PaedDr. Andreja Závodného, PhD., z Katedry slovenského jazyka Trnavskej univerzity v Trnave (apríl 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Prednáška súčasného veľvyslanca Jána Gábora o vzájomných slovensko-rumunských vzťahoch (december 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií V priestoroch Botanickej záhrady v Bukurešti sa uskutočnil slovenský kultúrny deň pod názvom Zamatové Slovensko s rozmanitými aktivitami (prezentácia SR, kultúrne rozdiely, rýchlokurz slovenčiny, súťaže, piesne, tance, film atď.), (jún 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií výstava autentických fotografií Slovensko očami rumunských študentov, do ktorej boli zapojené aj reklamné plagáty z medzinárodnej súťaže v rámci lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Táto výstava bolo sprístupnená pre širokú verejnosť v spolupráci so ZÚ SR v Bukurešti v Múzeu rumunského sedliaka (január 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Slovenský piknik sa uskutočnil v jednom z najkrajších parkov v Bukurešti, kde sa mohli prítomní bližšie zoznámiť so slovenskou kultúrou. Piknik dotvárali nielen dialógy o Slovensku, možnostiach štúdia v tejto krajine či využitia slovenčiny ako cudzieho jazyka pre prax, ale aj ľudové piesne a tance. Nechýbal ani interaktívny kurz slovenčiny (október 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Folklórne vystúpenie našich študentov v rámci programu charitatívneho vianočného trhu IWA Charity Winter Bazaar 2013 v Bukurešti. Študenti propagovali kultúru krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom ľudových kolied a trojkráľových vinšov. V osobitnom vstupe prezentovali tradičný ľudový odev z východného Slovenska, takisto predstavili kroje Slovákov žijúcich v Rumunsku (december 2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Literárna beseda so slovenským spisovateľom – Mgr. Marekom Zákopčanom z Banskej Bystrice (marec 2012)
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Motivačné stretnutie slovakistov 1. ročníka so študentmi zo Slovenska študujúcimi v Bukurešti v rámci Národného štipendijného programu – Michalom Dedinským a Brunom Borošom (apríl 2012) a Barborou Mlejovou (apríl 2014). Stretnutie bolo zamerané na prehĺbenie komunikačných kompetencií študentov.
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií Iniciovanie súťaží v rámci všetkých LSJaK v zahraničí: súťaž V srdci Európy sa týkala vypracovania posteru, resp. reklamného plagátu, ktorého úlohou bolo stručne, výstižne a zaujímavým spôsobom propagovať Slovensko (v akad. roku 2012/2013); súťaž pod názvom Sieň slávy slovenských osobností spočívala vo vytvorení pútavých didaktických kariet o slovenských osobnostiach spätých s krajinou toho-ktorého lektorátu v zahraničí. Súťaž bola zrealizovaná s cieľom rozvoja i propagácie slovenského jazyka a kultúry v zahraničí prostredníctvom tvorby vlastného didaktického materiálu (v akad. roku 2013/2014).
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Motivačné stretnutie študentov so Slovákom z Rumunska – Ing. Miroslavom Belanom, vedúcim pracovníkom Komerčnej banky v Rumunsku, ktorý študentom predstavil Slovensko, jeho históriu a tradície cez prizmu ekonóma (február 2012)
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Prezentácia slovenskej kultúry (pre širokú verejnosť) - podujatie Global Village sa uskutočnilo v jednom z nákupných centier v Bukurešti pod záštitou študentskej organizácie ESN, ktorého hlavným zámerom bolo sprostredkovať základné informácie o Slovensku a slovenskej kultúre (marec 2012)
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Lingvistické prednášky doc., Mgr. Jaromíra Krška, PhD., a PhDr. Andrey Goótšovej, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (november 2011)
Platné pre rok 2011
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií V rámci LSJaK v Bukurešti: vedomostná súťaž založená na poznatkoch nadobudnutých počas návštevy Národného technického múzea Dimitrie Leonida so sídlom v Bukurešti, v ktorom sa uskutočnila výstava slovenských osobností vedy a techniky (v akad. roku 2011/2012); ďalej vedomostná súťaž o reáliách Slovenska (v akad. roku 2013/2014); súťaž Objavte Slovensko! sa týkala vypracovania dvojminútového propagačného videa o Slovensku v rumunskom jazyku, ktorého cieľom bolo propagovať Slovensko a slovenskú kultúru v Rumunsku (v akad. roku 2013/2014). Prekladateľská súťaž zameraná na preklad umeleckého, ekonomického a/alebo populárno-náučného textu zo slovenčiny do rumunčiny v rozsahu cca 350 slov (každoročne).
Platné pre rok 2011
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Stretnutie bývalej veľvyslankyne SR v Bukurešti Dagmar Repčekovej so študentmi pri príležitosti osláv životného jubilea slovenských spisovateľov Ľ. Ondrejova a V. Šikulu (október 2011)
Platné pre rok 2011
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií Pre študentov sú určené jazykové cvičenia (1. – 3. ročník a aj magisterský stupeň).
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Fonetika a fonológia (1. ročník, ZS), Morfológia slovenského jazyka (1. ročník, LS + 2. ročník, ZS), Syntax slovenského jazyka (2. ročník, LS + 3. ročník, ZS), Lexikológia (3. ročník, LS), Prekladový seminár (3. ročník, ZS), Príprava na štátnu skúšku zo slovenského jazyka (3. ročník, LS), Dejiny slovenskej literatúry (1.-3.roč.), dejiny slovenskej literatúry v diaspóre s osobitným pohľadom na slovenskú literatúru písanú v Rumunsku (3.ročník) Slovenská civilizácia (t.j.slovenské reálie, 2.roč.) Literárna komparatistika (3.roč.), Preklad literárneho a odborného textu (1. - 2. roč. Mgr.), Interpretácia literárneho a odborného textu (1. - 2. roč. Mgr.), Národná literatúra (1. - 2. roč., Mgr.).
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie iné
Viac informácií Doškoľovanie učiteľov slovenčiny preduniverzitného stupňa; usmerňovanie pri zostavovaní osnov disciplíny slovenský jazyk a literatúra základnej a strednej školy; zabezpečenie odborného predsedníctva olympiády zo slovenčiny na stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským; spolupráca s Centrom pre dlhodobé vzdelávanie pri jazykových skúškach
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Slovenčina včera, dnes a zajtra" (v jazykovedných a literárnovedných súvislostiach) pri príležitosti osláv 70. výročia výučby slovenčiny na Univerzite v Bukurešti (30. – 31. máj 2014). Výpomoc pri organizovaní výročných konferencií oddelenia - pozývanie vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov.
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií Konzultácie a vedenie prác záujemcov o konferenciu organizovanú v rámci oddelenia
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie iné
Viac informácií Aktívna účasť na mnohých vedeckých podujatiach a medzinárodných konferenciách, publikačná činnosť, účasť v doktorandských komisiách ; v komisiách pri konkurzoch na obsadenie vysokoškolského postu, recenzovanie a posudzovanie vedeckých publikácií, účasť na zasadnutiach Asociácie rumunských slavistov s prednáškami a prezentáciou powerpointových materiálov pri príležitosti evokácie spisovateľov (Milo Urban, Ivan Krasko).
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií Slovenský filmový večer Premietanie filmov sa od akademického roku 2011/2012 realizovalo iba sporadicky, ale od akademického roku 2013/2014 v pravidelných mesačných intervaloch. Toto podujatie je určené nielen pre študentov slovakistiky, ale aj pre slovenskú menšinu z Rumunska a Slovákov žijúcich v Bukurešti.
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií krátky vianočný program, spievanie kolied v rámci Katedry ruskej a slovanskej filológie (každoročne)
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Spolupráca s časopisom NAŠE SNAHY. Ide o kultúrno-spoločenský časopis vydávaný Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, do ktorého sa aktívne zapájame prispievaním rôznych článkov a správ o podujatiach, ktoré organizovala naša sekcia alebo samotný ZÚ SR v Bukurešti. Do tejto činnosti sa zapájajú aj samotní študenti.
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Rumunský štátny rozhlas RÁDIO TEMEŠVÁR. V období akademických rokov 2012/2013 – 2013/2014 viedla lektorka slovenského jazyka a kultúry Mgr. Lenka Garančovská, PhD., rozhlasovú rubriku pod názvom Slovenčina známa aj neznáma, ktorá bola venovaná životným jubileám a rôznym výročiam či už súčasných alebo nežijúcich slovenských spisovateľov. Rubrika sa vysielala v mesačných intervaloch.
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Rozhlasové hry a príspevky študentov.
Platné pre rok 0000