Instytut Filologii Słowiańskiej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Konferencia venovaná 40. založeniu sliezskej slavistiky (16. - 18.10. 2015)
Platné pre rok 2015
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií Život a smrť v slovanských jazykoch, literatúre, kultúre a preklade (14. máj 2015)
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 1. Hosťovská prednáška (29.11.2012) na tému Onomastika v praxi I. : Mgr. Marcela Szcerbová: Antroponomastické kontúry v slovensko-poľskom jazykovom pomedzí; Mgr. Lucia Luptáková, PhD. - „Farebná“ toponymia slovenskej a poľskej časti Tatier 2. Hosťovská prednáška (11.04.2013) na tému Onomastika v praxi II. : doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. - Hydronymia Slovenska v slovensko-poľských (a slovanských) vzťahoch a súvislostiach; Mgr. Alexandra Chomová, PhD. - Kontexty motivácie hydroným povodia Hornádu a jeho prítoku Torysy. 3. hosťovská prednáška (15.-16.10.2013) prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD. na témy: 1.Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód. 2.Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine. 3.Dynamika súčasnej slovenčiny. Sociolingvistické aspekty dynamiky jazyka. 4. Hosťovská prednáška (11.04.2014) doc. PhDr. Evy Tibenskej, CSc. na tému Sémantická štruktúra slovenskej vety. 5. Hosťovská prednáška (06.05.2014) PhDr. Anity Huťkovej, PhD. 6. Hosťovská prednáška (22.10.2014) Mgr. Juraja Lepiša, PhD. z Múzea SNP na tému : 70. výročie Slovenského národného povstania. 7. Hosťovská prednáška (04.-06.11.2014) Mgr. Zuzany Bariakovej, PhD. a Mgr. Martiny Kubealákovej, PhD., na tému : Súčasná slovenská literatúra a kultúra + didaktické hry 8. Hosťovská prednáška (21.-22.04.2015) Mgr. Kataríny Gajdošovej a Mgr. Márii Šimkovej na tému: Slovenský národný korpus a lexikografické diela slovenčiny. 9. Hosťovská prednáška (21.05.2015) Mgr. Kamy Margielskej na tému: Ako úspešne debutovať ako prekladateľ umeleckej literatúry. 10. Hosťovská prednáška (17.11.2015) Petra Michalíka na tému : Bratislavský knižný festival. 11. Hosťovská prednáška RNDr. Viktórie Kandráčovej, PhD. (24.11.2015) na tému : Cestovný ruch na Slovensku. 12. prednáška historika Mgr. Petra Žarnovsého: Po stopách Mórica Beňovského k 270. výročiu jeho narodenia a 230. výročiu jeho smrti (november 2016) 13. Odborná prednáška prof. D. Slančovej, CSc.: Svet v jazyku slovensky hovoriacich detí v ranom veku. (apríl 2017). 14. Odborná prednáška doc. Mgr. & Mgr. Jána Gavuru: Súčasná slovenská literatúra a literárny život (produkcia kníh a časopisov) (máj 2017). 15. Prekladateľský workshop PhDr. Miroslavy Gavurovej, PhD.: Vybrané techniky notácie a tlmočnícke stratégie (máj 2017).
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií 1. Autorské čítanie Tomáša Urbaníka (21.03.2013) na tému Literatúra osobnostného rastu. 2. Autorské čítanie Igora Válka na tému Ľudová slovesnosť a jej súčasné knižné podoby na Slovensku (17.03.2014). 3. Autorské čítanie Petra Krištúfka (19.3.2015) 4. Autorské čítanie Adriany Krištofíkovej (02.03.2016)
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií 1.Beseda na tému : O tom, ako to 17.11.1989 prebiehalo....a prečo je 17. november dňom študentstva 2. Slovanský deň 2012 (6.12.2012) prezentácia Slovenska a jeho kultúry (výhra 1. miesto) 3.Pondelkové filmové večery (pravidelné premietanie slovenskej kinematografie) 4.I. ročník výstavy plagátov zo súčasnej slovenskej prózy (15. – 29.03.2013) s názvom Marec – mesiac knihy 5.Slovenský večer v Katoviciach (04.06.2013) s názvom Schody, zvony, námestia ... a ďalšie zaujímavosti Slovenska (verejná prezentácia Slovenska a jeho kultúry očami študentov širokej verejnosti v Katoviciach). 6. Krst prvákov (4.11.2013) 7. Výstava študentských fotografií (26.11.2013) s názvom Slovensko našimi očami za účasti generálneho konzula z Krakova. 8. Filmový festival : Žili medzi nami zbojníci (26.11.2013). 9. Slovanský deň 2013 (12.12.2013). 10. II. ročník výstavy plagátov zo súčasnej slovenskej prózy s názvom Marec – mesiac knihy (12. – 26.03.2014). 11. Slovanský deň 2014 (04.12.2014). 12. III. ročník výstavy plagátov zo súčasnej slovenskej prózy s názvom Marec – mesiac knihy (09. – 31.03.2015). 13. Výklad a prezentácia súčasnej slovenskej prózy v Mestskej knižnici v Katoviciach s názvom Słowacja, to nie tyłko góry, ale też fascynująca literatura (Slovensko, to nie sú len hory, ale tiež fascinujúca literatúra) (16.04.2015). 14. International Garden (21.06.2015) propagácia Slovenska a jeho kultúry v Katoviciach študentmi slovakistiky v rámci festivalu venovanému (ne)slovanským jazykom. 15. Slovanský deň 2015 (03.12.2015). 16. Festival Dni slovenského jazyka a kultúry (19. - 31.10.2015). 17. Prezentácia Slovenska v rámci Festivalu vedy v Katoviciach (október 2017) 18. Po stopách Mórica Beňovského k 270. výročiu jeho narodenia a 230. výročiu jeho smrti (celodňová akcia + premietanie študentského filmu za účasti generálneho konzula SR). 19. Slovanský deň (november 2017). 20. Česko-slovenský filmový klub (máj a jún 2017) – premietanie slovenských, českých a česko-slovenských filmov spoločne pre slovakistov a bohemistov + diskusia k filmom.
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Prvá exkurzia po Slovensku sa uskutočnila v čase od 05.-10.05.2013 (trasa: Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský hrad, Košice, Banská Bystrica, Tajov, Zvolen); Druhá exkurzia sa uskutočnila v čase od 04.-09.05.2014 (trasa: Košice-Jasov-Banská Bystrica-Bojnice-Nitra-Zvolen); Tretia exkurzia sa zrealizovala v termíne od 03. - 08.05.2015 (trasa: Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Žehra, Spišský hrad, Levoča, Betliar, Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Silická jaskyňa, Krásnohorské Podhradie, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Vysoké Tatry - Hrebienok); Štvrtá exkurzia po Slovensku sa uskutočnila v dňoch 03.-06.05.2016 (trasa: Žilina, Budatín, Bytča, Trenčín, Strečno, Terchová). Piata exkurzia - máj 2017 (Oravský hrad – Banská Bystrica – Liptovské Sliače – Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Havránok – Vlkolínec – Kežmarok – Prešov – Spišský hrad – Levoča).
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií 1.ročník súťaže slovakistov v umeleckom prednese poézie a prózy (25.03./08.04.2013) na tému Hviezdoslavov Kubín. 2.Účasť na prekladateľskej súťaži poézie a prózy pod záštitou Slovenského inštitútu vo Varšave a Jagelonskou univerzitou (vyhlásenie výsledkov 06.06.2013 v Krakove). 3. Účasť na prekladateľskej súťaži poézie a prózy pod záštitou Slovenského inštitútu vo Varšave a Varšavskou univerzitou (vyhlásenie výsledkov 26.05.2014 vo Varšave): obsadenie prvého miesta v preklade poézie. 4. Jazyková súťaž So slovenčinou to vyhrám! (03. – 05.06.2014). 5. Prekladateľská súťaž : Štúrovčina v preklade (02.06.215). 6. Účasť na prekladateľskej súťaži poézie a prózy pod záštitou Slovenského inštitútu vo Varšave a Varšavskou univerzitou (vyhlásenie výsledkov 18.06.2015 vo Varšave): obsadenie prvého miesta v preklade poézie i prózy. 7. Prekladateľská súťaž (jún 2017) pod záštitou Slovenského inštitútu vo Varšave a Sliezskej univerzity (vyhlásenie výsledkov v Sosnovci).
Platné pre rok 2012
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 1.Outdoorová hodina v Katoviciach (22.11.2012) na tému (Ne)kultúrne inštitúcie ako prostriedok vzdelávania v Katoviciach. 2.Divadelné predstavenie InterCity (27.04.2013). 3. Vernisáž výstavy Slovensko : Bohatstvo rôznorodosti (25.2.2014). 4. Výstava 300. výročie od úmrtia Juraja Jánošíka (11.3.2014). 5. Deň otvorených dverí : prezentácia IFS (24.4.2014). 6. Vernisáž výstavy : 70. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania (20. – 31.10.2014). 7. Slovakistický vianočný večierok 2014. 8. Výstava slovenského drotárstva v Múzeu Sosnovca (24.02.2015). 9. Slovakistický vianočný večierok 2015. 10. Vianočný večierok (december 2017). 11. I. Prvý česko-slovenský retroples na privítanie LS ak. roka (február 2017) 12. Film Slovenčina – moja láska (marec 2017) – propagácia slovakistiky v Katoviciach pre študentov stredných škôl. 13. Propagácia slovakistiky na strednej škole v Mikolówe (apríl 2017). 14. Slovensko-český geocaching (apríl 2017) – Deň otvorených dverí, pre študentov stredných škôl. 15. Rozlúčková grilovačka pri jazere (jún 2017) – rozlúčka s ak. rokom 2016/2017.
Platné pre rok 2012
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Praktyczna nauka I-go języka 1-2 (język słowacki) : Rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, Fonetyka i ortografia, Gramatyka praktyczna, Konwersacja. Praktická výučba prvého jazyka, 1-2 (slovenský jazyk) : Porozumenie a interpretácia hovoreného a písaného textu, fonetika a ortografia, praktická gramatika, konverzácia. (ide o prvý ročník) Historia literatury I-go języka 1(literatura słowacka) História literatúry prvého jazyka 1 (slovenská literatúra do 20. storočia) Historia literatury I-go języka 2 (literatura słowacka) História literatúry prvého jazyka 2 (slovenská literatúra v 20. storočí) Historia Słowian 1 (grupa słowacka) História Slovanov 1 (slovenská skupina – berú sa dejiny Slovenska do roku 1848) Historia Słowian 2 (grupa słowacka) História Slovanov 2 (slovenská skupina – berú sa dejiny Slovenska od roku 1848 do roku 1993) Gramatyka opisowa I-go języka 1 (język słowacki) : Fonetyka, fonologia, prozodia w języku słowackim Opisná gramatika prvého jazyka 1 (slovenský jazyk) : Fonetika, fonológia a prozódia v slovenskom jazyku Praktyczna nauka I-go języka kierunkowego – język słowacki (semester V., VI.) Praktická výučba prvého jazyka – slovenský jazyk (semester V., VI.) (ide o tretí ročník) Gramatyka opisowa języka słowackiego i typologia języków słowiańskich (południowych i zach.) z elementami gramatyki porównawczej : fonetyka, fonologia, morfologia oraz składnia Opisná gramatika slovenského jazyka a typológia slovanských jazykov (západoslovan. a južnoslovanských) s prvkami porovnávacej gramatiky : fonetika, fonológia, morfológia a syntax Historia literatur słowiańskich (zachodnich i południowych) (język słowacki) (semester V.) História slovanských literatúr (západoslovan. a južnoslovanských) (slovenský jazyk : detailné zameranie sa na literatúru 19. a prvej polovice 20. storočia) (semester V.) Historia literatur słowiańskich (zachodnich i południowych) (język słowacki) (semester VI.) História slovanských literatúr (západoslovan. a južnoslovanských) (slovenský jazyk : detailné zameranie sa na literatúru druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť) (semester VI.) Praktyczna nauka I-go języka kierunkowego (j. słowacki) (semester III., IV.) (studia II stopnia) Praktická výučba prvého jazyka – slovenský jazyk (semester III., IV.) (štúdium II. stupňa) Przekład nieliteracki Neliterárny preklad
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie kurzy pre verejnosť
Viac informácií prekladateľské kurzy
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie participácia na riešení medzinárodných projektov
Viac informácií OPTIMLE : projekt sa zameriava na optimalizáciu školení profesionálnych prekladateľov v multilingválnej Európe účastníci: dr Lucyna Spyrka, dr Marta Buczek, dr Sylwia Sojda (október 2010 – september 2013) http://www.slaw.us.edu.pl/optimale.html . Všetky ostatné realizované projekty sa nachádzajú na stránke Inštitútu: http://www.slaw.us.edu.pl/?page_id=1435
Platné pre rok 0000