Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin (Fachgebiet: Westslawische Sprachen)

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií (povinné, zamerané na jazykovú prax, vedené lektorkou:) Jazykový kurz A1/A2 Praktická gramatika I, II, III Praktická fonetika I Komunikačný kurz I, II, III Čítanie, referovanie a diskutovanie orig. textov Písanie I, II Kultúrno-špecifický diskusný kurz Recepcia odborných textov Odborné písanie Odborná komunikácia Mediálny kurz (odborné, ktoré sa môžu meniť:) Cvičenie k prednáškam „Dejiny západoslovanských jazykov“
Platné pre rok 2015
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií (prednášky a semináre sú ponúkané podľa vyučujúcich, môžu sa meniť) povinné každoročné kurzy sú napr.: Úvod do štúdia západoslovanských jazykov/literatúr, Dejiny západoslovanských jazykov, Syntax západoslovanských jazykov, Morfológia západoslovanských jazykov aktuálne sú ponúkané so slovenčinou aj: Lingvistika variet (sociolingvistika v SJ) Západo-/východoslovanský jazykový kontakt v historickej perspektíve Pád v slovanských jazykoch Praktická jazykoveda pre bohemistov a slovakistov ponúkané katedrou literatúry (môžu sa meniť): Romantickí hrdinovia v stredoeurópskom komikse Fakty-fikcia-autenticita (spôsoby rozprávania o holokauste v strednej Európe)
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií besedy so slovenskými osobnosťami: v spolupráci so Slov. kultúrnym inštitútom a Katedrou západoslov. lit.: Čítačka a diskusia - M. Kopcsay a P. Rankov, moderovala Daniela Humajová (LIC BA), jún 2014 tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.): - divadelné predstavenie v slovenskom jazyku pripravené študentmi (vedené lektorkou, január 2015) - workshopy „Veľká noc na Slovensku“ (2014, 2015, vedené lektorkou) exkurzie na Slovensko: - „Po stopách Veľkomoravskej ríše“ (exkurzia do Česka a na Slovensko, pripravila naša katedra), apríl 2014 študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické, a pod.): - študenti lektorátu sa zapojili do súťaže o slovenských osobnostiach (organizované lektorátom v Bukurešti) iné (vpíšte): - výstava slov. osobností v našom inštitúte (pripravili študenti) - filmovo-diskusný večer k výročiu SNP (študenti prezentovali svoje preklady k filmom. Majú byť uverejnené na www.mojepovstanie.sk ) so študentmi účasť na akciách Slov. kultúrneho inštitútu, napr.: - na výstave „Visegrad Karma – plagáty 1989/90“, jún 2014 - na výstave slov. umenia v múzeu v Berlíne, január 2014 - na novoročnom koncerte (organiz. Veľvyslanectvo SR a SKI), január 2014, 2015 - účasť na slov. prednáškach (napr. Politika EÚ, október 2014) a i. (podľa aktuálnosti filmové večery, vianočné posedenia a iné tematické podujatia)
Platné pre rok 2014
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie kurzy pre verejnosť
Viac informácií tzv. hosťujúci študenti môžu navštevovať kurzy spolu s riadnymi študentmi (majú záujem najmä o predmety jazykovej praxe).
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií - Konferencia o sekularizácii náboženskej lexiky, 2013 (projekt sekularizácie náb. lexiky sa tým ukončil ) - 1x v mesiaci sa vždy v pondelok koná večerné „Kolokvium slavistickej lingvistiky“, kde sú prednášajúcimi často aj hostia zo zahraničia
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie participácia na riešení medzinárodných projektov
Viac informácií - aktuálny výskumný projekt „Korpusová lingvistika a historická syntax“ (pod vedením Prof. Dr. Meyera) - od r. 2013 sa rieši projekt „Intonácia v západoslovanských jazykoch“ (pod vedením Prof. Dr. Meyera)
Platné pre rok 0000