Institut für Slawistik

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií V letnom semestri 2018 dr. Viera Wambach spolu s lektorkou SJaK Mgr. Zuzanou Omar Hargašovou, PhD., pripravili Slovenské dni 2018, besedu s tromi slovenskými spisovateľmi a tri exkurzie na Slovensko. Program podujatia Slovenské dni 2018 bol rozdelený do troch dní. V stredu 6. júna 2018 sa konal workshop tvorivého písania s názvom Schreibwerkstatt, počas ktorého študenti tvorili texty na rôzne témy. Nasledovala hosťovská prednáška Olt. Christiana Kerscha z Jazykového inštitútu Rakúskej armády a Akadémie obrany štátu s názvom Slovenčina v profesionálnej praxi, v ktorej študentom priblížil prácu jazykového lektora a prekladateľa/tlmočníka. Ďalším bodom programu bol obed v tradičnej česko-slovenskej reštaurácii s ochutnávkou tradičných jedál. Po ňom nasledovalo premietanie filmu Dom (SVK/CZE, 2011). Vo štvrtok 7. júna 2018 podujatie pokračovalo workshopom Spiele und Spracherwerb (Hry a osvojovanie si jazyka), na ktorom mali študenti možnosť precvičiť a zlepšiť si nadobudnuté jazykové kompetencie a získanú slovnú zásobu prostredníctvom rôznych hier (Story Cubes, Posledné slovo, Poznáš ma?, Poznáš Slovensko? a iné). Nasledovala hosťovská prednášky Ingrid Žalnevovej, šéfredaktorky časopisu Pohľady, s názvom Túlavým perom – od zápiskov ceruzkou až po cestovateľský blog, v ktorej sa okrem svojich cestovateľských skúseností venovala aj kultúrnym reáliám Slovenska. V posledný deň podujatia, v piatok 8. júna 2018, sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy spojená s prehliadkou mesta pešo aj historickým vláčikom a poobednou návštevou a prehliadkou galérie Danubiana Maulensteen Art Museum. Podujatie bolo určené predovšetkým pre študentov slovakistiky Inštitútu slavistiky, ale aj pre študentov ostatných filológií a iných záujemcov o Slovensko a jeho kultúru.
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Dňa 15. marca 2018 sa na Inštitúte slavistiky uskutočnila beseda so slovenskými spisovateľmi Máriou Bátorovou, Etelou Farkašovou a Milanom Richterom, ktorí predstavili svoje najnovšie diela, publikované v slovenskom aj nemeckom jazyku (Mária Bátorová: Stille/Tíš, Die Mitte/Stred; Etela Farkašová: Frühmorgens im Garten/Ráno v záhrade, Herbstfreundschaften/Priateľstvá padajúceho lístia; Milan Richter: Storočie, kruté stoočie/Jahrhundert, das grausame Hundert-Augen-Wesen, Krátky nešťastný život Marilyn Monroe/Das kurze unglückliche Leben von Marilyn Monroe. Besedy sa zúčastnili študenti slovakistiky, ako aj iní záujemcovia o slovenskú literatúru.
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 18. 2. 2018 sa konala celodenná exkurzia do Nitry. Pozreli sme si počas nej historické centrum Nitry a navštívili sme Nitriansky hrad s Bazilikou sv. Emeráma.
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 22. apríla 2018 sa uskutočnila tradičná exkurzia do Bratislavy, v rámci ktorej sme navštívili hrad Devín (prehliadka hradu, sprostredkovanie informácií o dejinách viažucich sa na hrad Devín, prehliadka expozícií), Bratislavský hrad a Galériu Nedbalka.
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií V dňoch 12. až 14. júna 2017 sa na Inštitúte slavistiky uskutočnili Slovenské dni. Program bol rozdelený do troch dní – v pondelok 12. júna 2017 sa konal workshop s názvom Slovenské piesne v procese osvojovania si jazyka, po ňom nasledovala prezentácia venovaná tajomstvám slovenskej kuchyne. Ďalším bodom programu bola hosťovská prednáška dr. Gabriely Múcskovej z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave na tému purizmus na Slovensku a jeho podoby. V utorok 13. júna 2016 sa uskutočnila hosťovská prednáška prof. Pavla Žiga z Filozofickej fakulty UK v Bratislave s názvom Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch. V stredu 14. júna 2017 program ďalej pokračoval premietaním filmu Učiteľka (2016) a ochutnávkou slovenských špecialít.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 23. apríla 2017 sa konala exkurzia na Slovensko. Navštívili sme počas nej hrad Devín (pri príležitosti výročia výletu štúrovcov naň). Nasledoval obed s ochutnávkou tradičných slovenských jedál a návšteva Galérie Nedbalka v centre Bratislavy, kde sme si pozreli aktuálnu výstavu „Albín Brunovský – Záhrada snov“, ako aj trvalú výstavu galérie s prehľadom dejín slovenského výtvarného umenia.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 13. mája 2017 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy. V rámci nej sme absolvovali 2-hodinovú prehliadku historického centra Bratislavy s profesionálnym výkladom. Nasledoval obed s ochutnávkou tradičných slovenských jedál a návšteva Slovenskej národnej galérie, kde si študenti pozreli aktuálne výstavy „Nech šije“ (venovaná slovenskej móde 1945 – 1989) a „Adamčiak, začni!“ (venovaná tvorbe umelca Milana Adamčiaka).
Platné pre rok 2017
Kategória Veda
Typ kategórie iné
Viac informácií Cieľom tretej exkurzie 29. 5. 2017 bol Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Exkurzia bola určená pre študentov slovakistiky, ako aj ďalších záujemcov o slovenskú vedu. V rámci exkurzie sme absolvovali prednášku o Slovenskom národnom korpuse (dr. Mária Šimková) a prezentácie v dialektologickom oddelení (dr. Miloslav Smatana, dr. Katarína Balleková) a oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie (dr. Iveta Valentová, dr. Ľubor Králik).
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 22. 11. 2017 lektorát pre nových študentov slovenského jazyka na bakalárskom stupni (kurz Spracherwerb Slowakisch Grundlagen) zorganizoval exkurziu do Slovenského inštitútu vo Viedni, počas ktorej študentom riaditeľka inštitútu dr. A. Heribanová a manažérka A. Kocianová sprostredkovali informácie o činnosti inštitútu a o jeho plánovaných podujatiach. Študenti si taktiež pozreli výstavu Party v 21. storočí.
Platné pre rok 2017
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnila hosťovská prednáška historika dr. Petra Jašeka z Ústavu pamäti národa pre študentov kurzu Tschechoslowakei: Vom Kommunismus zur Demokratie. Témou prednášky bola osobnosť Vasila Biľaka. Prednáška sa konala v priestoroch Inštitútu slavistiky.
Platné pre rok 2017
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Dňa 29. 11. 2017 Lektorka SJaK v spolupráci z občianskym združením Literárny klub.sk organizačne zabezpečili besedu so slovenským spisovateľom Marekom Vadasom v priestoroch Inštitútu slavistiky. Študenti lektorátu preložili do nemčiny 5 autorových poviedok z pripravovanej zbierky Zlá štvrť, dve z nich odzneli počas besedy. Podujatia sa zúčastnili študenti slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte slavistiky, ako aj študenti maturitného ročníka na gymnáziu Komensky.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Dňa 12. decembra 2017 sme so študentmi pokročilých kurzov navštívili Slovenské národné divadlo v Bratislave, kde sme si v jeho Novej budove pozreli divadelné predstavenie Spievajúci dom režisérky Slávy Daubnerovej.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 23. apríla 2016 sa konala exkurzia do Bratislavy. Lektorky so študentmi navštívili hrad Devín. Absolvovali prehliadku hradu s výkladom, obed v tradičnej slovenskej reštaurácii a navštívili podujatie Samove hry v Devínskej Novej Vsi, kde sa okrem iného konala prehliadka tradičných remesiel a výrobkov a vystúpenia šermiarov a sokoliarov.
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 21. mája 2016 pri príležitosti Noci múzeí a galérií v Bratislave 2016 lektorky so študentmi navštívili Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade, Galériu Nedbalka, Múzeum židovskej kultúry SNM a absolvovali aj prehliadku centra Bratislavy.
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií Lektorky slovenského jazyka dňa 1. júna 2016 pripravili workshop pre študentov Inštitútu slavistiky s názvom Das slowakische Lied als ein didaktisches Hilfsmittel (auch im Vergleich mit anderen Slavinen) – Slovenská pieseň ako didaktická pomôcka (aj v porovnaní s inými slovanskými jazykmi).
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Prednáška prof. Mgr. Adama Bžocha, CSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV na tému Formen der Geselligkeit bei den slowakischen Romantikern na pôde Inštitútu slavistiky.
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie iné
Viac informácií Dňa 2. decembra 2016 pripravili lektorky prakticky orientovanú exkurziu do Trnavy a Bratislavy pre študentov slovakistiky, slavistiky a ostatných záujemcov o Slovensko. Program pozostával z prehliadky centra Trnavy, jazykových cvičení v teréne, prehliadky centra Bratislavy a návštevy vianočných trhov s ochutnávkou tradičných slovenských špecialít.
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií Prednáška slovakistiky dr. Ute Raßloff na tému Reisen ins Gebirge – zur kulturellen Aneignung der Tatra im 19. Jahrhundert na Inštitúte slavistiky.
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Dňa 19. novembra 2016 sa konala exkurzia do Bratislavy. Spolu so skupinou študentov sme navštívili Slovenskú národnú galériu a pozreli si výstavu Sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945. Navštívili sme aj Galériu Z s prehliadkou výstavy známeho slovenského fotografa Tomáša Hulíka Cesty Slovenskom. Nasledovala prehliadka centra Bratislavy a návšteva vianočných trhov v centre
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie iné
Viac informácií Dňa 2. decembra 2016 sme pripravili prakticky orientovanú exkurziu do Trnavy a Bratislavy pre študentov slovakistiky, slavistiky a ostatných záujemcov o Slovensko. Program pozostával z prehliadky centra Trnavy a jazykových cvičení v teréne.
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií Počas zimného semestra 2015/2016 organizovali dr. Viera Wambach a Mgr. Zuzana Hargašová, PhD., podujatie „Slowakisch anhand der Lieder erlernen“ zamerané na osvojovanie si slovenčiny prostredníctvom piesní. V rámci stretnutí predstavili záujemcom viacero slovenských ľudových i populárnych piesní, ich interpretov, a texty slúžili aj na jazykovú analýzu a osvojovanie si slovenčiny.
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií V termíne od 11. do 13. novembra 2015 sa na Inštitúte slavistiky uskutočnili „Slovenské dni“. Ich realizáciu podnietila požiadavka Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, aby sa na všetkých lektorátoch SJaK konalo podujatie propagujúce slovenský jazyk a kultúru, súvisiace s prebiehajúcim Rokom Ľudovíta Štúra. Lektorky slovenského jazyka Mgr. Zuzana Hargašová, PhD. a dr. Viera Wambach so študentmi pripravili bohatý program. V stredu 11. 11. 2015 sa Slovenské dni začali premietaním filmu Rukojemník, po ktorom nasledovala diskusia o problematike migrácie. Ďalším bodom programu bola prezentácia o Ľudovítovi Štúrovi, ktorú pripravili študenti slovakistiky. Nadväzoval na ňu kvíz o Ľ. Štúrovi, v ktorom mohli študenti vyhrať zaujímavé ceny. Program Slovenských dní sa vo štvrtok 12. 11. 2015 začal rýchlokurzom slovenčiny, ktorý pripravili študentky učiteľstva. Nasledovalo Spievajme spolu po slovensky a hosťovská prednáška prof. F. Koliho, bývalého lektora SJaK na Inštitúte slavistiky, s názvom Národné obrodenie ako hranica medzi staršou a novšou slovenskou literatúrou. V piatok 13. 11. 2015 sa uskutočnili ešte dve hosťovské prednášky doc. J. Pekarovičovej Rod ako gramatická a sociálna kategória v aktuálnom spoločensko-politickom diskurze, a dr. Evy Španovej s názvom Slovenské kvarteto. Štyri cesty po Slovensku, ktorá prezentovala slovenské reálie. Po prednáškach nasledovalo občerstvenie – návštevníci podujatia mali možnosť ochutnať slovenské syry, klobásky, slaninu, kapustníky, buchty, koláče, ako aj slovenské nápoje.
Platné pre rok 2015
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií V piatok 11. 12. 2015 lektorky dr. Viera Wambach a Mgr. Zuzana Hargašová, PhD., zorganizovali exkurziu do Ústavu pamäti národa v Bratislave, ktorej sa zúčastnilo 20 študentov slovenského jazyka. V rámci exkurzie sa uskutočnilo stretnutie s predsedom správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom, videoprojekcia najnovšieho filmu ÚPN Stopy v snehu, diskusia s režisérom filmu S. Zrebným a diskusia so zástupcami sekcie vedeckého výskumu, sekcie dokumentácie a oral history. Študenti dostali informácie o vzdelávacích a osvetových projektoch a pozreli si Archív ÚPN.
Platné pre rok 2015