Naši lektori

Vyslané lektorky a lektori sú nenahraditeľnými aktérmi vo vyučovaní slovenského jazyka v zahraničí, v propagácii Slovenska a jeho kultúrnych špecifík. V tejto sekcii nájdete profily v súčasnosti aktívnych aj prehľad bývalých lektorov a lektoriek.

Naše pracoviská

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry pôsobia v zahraničí na základe medzinárodnej spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministerstvom školstva príslušnej krajiny alebo na základe priamych dohôd medzi MŠVVaŠ SR a univerzitou príslušnej krajiny.

Krajiny

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry, ako aj ostatné slovakistické pracovniská, sídlia vo viacerých krajinách, ktoých zoznam nájdete v tejto sekcii.

Ďalšie zaujímavé projekty

Novinky

Slovensko naprieč regiónmi a technikami

Digitálne laboratórium Slovenskej národnej galérie ponúka mnoho nástrojov užitočných pri prezentácii slovenského jazyka a kultúry. Reprezentatívny výber zosobňuje len časť tohto lákavého inštrumentária: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/JALiXbsQ8F0TLQ

viac...

2017-01-16 16:21:01

Slovakistika pre krajanov na Univerzite Komenského

Filozofická fakulta UK v Bratislave ponúka nový bakalársky študijný program, zabezpečovaný centrom Studia Academica Slovaca.

https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/

viac...

2016-01-28 14:11:57

O nás

DSL je produktom Studia Academia Slovaca – Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk a slúži:

  • na informovanie verejnosti o možnostiach štúdia slovenského jazyka, kultúry a literatúry na univerzitách mimo územia Slovenskej republiky,
  • na vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami, vyslanými lektormi a slovakistami v zahraničí,
  • na sprehľadnenie vzdelávacích i kultúrnych aktivít jednotlivých zahraničných slovakistických pracovísk a možnostiach spolupráce (organizovanie konferencií, seminárov, výstav atď).

Adresa

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava, Slovensko
+421 2 59 339 497
sas@fphil.uniba.sk