Profil lektora

Ľudmila Liptáková
ludmila (dot) liptakova (et) unipo (dot) sk
+421918693092
Slovenská republika
lingvistika, didaktika slovenského jazyka
kvalifikačný rast: 2013 – profesorka v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika; 2004 – docentka v odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl; 1998 – CSc. v odbore 73-14-9 slovenský jazyk; 1995 – rozširujúce štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii nemecký jazyk; 1986 – PaedDr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov; 1986 – vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii slovenský jazyk, občianska náuka;
Späť