Profil lektora

Veronika Svoradová
v (dot) svoradova (et) gmail (dot) com
Taliansko
výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka, slovenská literatúra 20. storočia, slovenská dráma
Mgr. Veronika Svoradová, PhD. vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V štúdiu ďalej pokračovala v rámci interného doktorandského štúdia na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na FiF UK. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu s názvom "Reflexia Povstania v slovenskej dráme 1945 –1949" (školiteľka doc. Dagmar Kročanová, PhD.). Počas doktorandského štúdia viedla semináre zamerané literárnu teóriu, svetovú drámu, slovenskú drámu 20. storočia a literatúru medzivojnového obdobia. Zároveň spolupracovala so Studia Academica Slovaca - centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk, kde viedla večerné kurzy, intenzívne kurzy pre zahraničných študentov v programe Erasmus, ale tiež kurzy slovenskej literatúry pre cudzicov. V rokoch 2013 – 2016 bola súčasťou lektorského tímu letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS. Od roku 2013 spolupracuje s Divadelným ústavom v Bratislave ako odborná redaktorka a korektorka. Od roku 2016 sa podieľa na tvorbe e-learningového programu na výučbu slovenčiny s názvom MySlovak.sk.
Späť